Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, contract en overeenkomst tussen F.I.T. Dockum, hierna te noemen “FIT Dockum”, en elke opdrachtgever, hierna te noemen “opdrachtgever”, waarop FIT Dockum deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van door de FIT Dockum in het kader van de/een opdracht ingeschakelde derden. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. FIT Dockum en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, of zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Indien FIT Dockum niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat FIT Dockum in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Status
FIT Dockum, Vennootschap Onder Firma, opgericht op 6 november 2018. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73024635.

Artikel 3. Activiteiten en doelstelling
FIT Dockum is specialist op het gebied van bewegen, gezonde leefstijl en vitaliteit. FIT Dockum biedt een uniek beweeg- en leefstijlprogramma aan met persoonlijke begeleiding, fysieke- en mentale coaching.

Na een uitgebreid intakegesprek wordt besloten of en zo ja welke specifieke training en/of coaching zal kunnen worden gevolgd, welke trainer/coach opdrachtgever gaat begeleiden en hoe de persoonlijke trainer/coach opdrachtgever zal begeleiden.

FIT Dockum behoudt altijd het recht om de trainer/coach te wisselen voor een andere trainer/coach.
Een en ander zal zoveel mogelijk in overleg met en in het beste belang van opdrachtgever worden beslist.

Artikel 4. Intentieverklaring
Nadat het doel van de training/coaching is vastgelegd en opdrachtgever de eerste betaling heeft gedaan, verklaren zowel FIT Dockum als opdrachtgever samen te werken teneinde het beoogde resultaat binnen de daarvoor gestelde termijn te behalen.

FIT Dockum behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om, indien de personal trainer/coach van mening is, dat de inzet van opdrachtgever onvoldoende is het beoogde resultaat te behalen, de overeenkomst, eventueel onder retourstorting van (een gedeelte van) de trainingskosten, gelijk aan de nog niet genoten trainingen, te ontbinden. Alle behandelingen (ook van samenwerkende specialisten) daaronder begrepen, welke de trainer/coach geboden achtte het beoogde te behalen, vallen hieronder.

Indien achteraf mocht blijken dat het beoogde resultaat door verzwegen medische- en/of psychische gebreken niet (volledig) kan worden bereikt heeft FIT Dockum het recht deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden onverminderd de gehoudenheid van opdrachtgever om het verschuldigd bedrag over de gehele overeengekomen periode, te voldoen.

Artikel 5. Aansprakelijkheid
Opdrachtgever onderwerpt zich aan de door zijn personal trainer/coach gegeven instructies en vastgestelde veiligheidsmaatregelen. Indien opdrachtgever de instructies overtreedt, is zulks een reden om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, onverminderd de gehoudenheid van opdrachtgever om het verschuldigd bedrag over de gehele overeengekomen periode, te voldoen.

FIT Dockum is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit een ongeval, letsel of anderszins van welke aard dan ook, ten gevolge van deelname aan de training en/of coaching. Daarnaast is FIT Dockum niet aansprakelijk voor vermissing van kleding of andere voorwerpen van deelnemers, die zijn achtergelaten in en de nabijheid van de plaats waar de activiteiten worden uitgevoerd. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die door schuld of opzet is toegebracht aan apparatuur of andere eigendommen van FIT Dockum of anderen.

FIT Dockum is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit of veroorzaakt door het verzwijgen van medische- en of psychische problemen van opdrachtgever.

Artikel 6. Duur en verlenging van de overeenkomst
De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode zoals omschreven in de beschrijving van het afgenomen product of dienst, of zoals duidelijk naar voren komt uit de naam of titel van afgenomen product of dienst. De training-/coaching sessies worden aansluitend uitgevoerd met een minimale frequentie van één sessie per week. In het geval van leefstijl coaching bedraagt deze frequentie minimaal één (1) sessie per twee (2) weken.

De periode van inschrijving wordt na het doorlopen van de aan het afgenomen product of dienst verbonden looptijd telkenmale stilzwijgend verlengd met de periode van één (1) kalendermaand, behoudens opzegging of beëindiging door één van beide partijen, met inachtneming van de geldende opzegtermijn.

Artikel 7. Afzeggen en inhalen
Vakantieperiode(s), ziekte en afzeggingen wegens bijzondere omstandigheden (ter beoordeling van FIT Dockum) dienen minimaal 24 uur van tevoren aan FIT Dockum te worden gemeld. Afzeggingen binnen 24 uur voor de training-/coaching sessie worden in rekening gebracht. Afgezegde training-/coaching sessies worden zoveel mogelijk op een ander moment ingehaald.

Training-/coaching sessies die door FIT Dockum worden afgezegd, worden zo snel mogelijk aan opdrachtgever gemeld. Afgezegde training-/coaching sessies worden zoveel mogelijk op een ander moment ingehaald.

In bepaalde gevallen kan door FIT Dockum een uitzondering worden gemaakt op bovenstaande.

Artikel 8. Beëindiging van de overeenkomst en opzegtermijn
Opzegging door opdrachtgever dient schriftelijk te worden gedaan en met inachtneming van de geldende looptijd van het afgenomen product of dienst en een opzegtermijn van één (1) kalendermaand, ingaande op de eerstvolgende datum van incasso.

Bij het wijzigen van tarieven of aanbod heeft opdrachtgever ten alle tijden het recht de overeenkomst per direct op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) kalendermaand, ingaande op de eerstvolgende datum van incasso. De eventuele nog resterende looptijd van het afgenomen product hoeft niet te worden doorlopen.

Eventuele op de datum van opzegging nog resterende door opdrachtgever in te halen afgezegde training-/coaching sessies komen bij opzegging door opdrachtgever te vervallen en worden niet gerestitueerd.

In bepaalde gevallen kan door FIT Dockum een uitzondering worden gemaakt op bovenstaande.

Beëindiging van deze overeenkomst door FIT Dockum dient schriftelijk te worden gedaan en hoeft niet te worden gehouden aan de geldende opzegtermijn. FIT Dockum behoudt zich het recht voor elke overeenkomst op elk moment zonder opgave van reden met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Eventuele resterende door opdrachtgever in te halen afgezegde training-/coaching sessies worden bij beëindiging door FIT Dockum gerestitueerd aan opdrachtgever. Dit kan worden gedaan door verrekening met de laatste door opdrachtgever verschuldigde termijn, of door bankoverschrijving naar de door opdrachtgever opgegeven bankrekening.

Artikel 9. Betalingen
Eenmalige betaling vinden plaats middels bankoverschrijving. Teneinde de betaling te kunnen voldoen, ontvangt opdrachtgever van FIT Dockum een e-mail met een betaalverzoek. Deze betaling dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen te worden voldaan.

Maandelijks terugkerende betalingen vinden plaats middels automatische incasso of bankoverschrijving. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat op de incassodatum voldoende saldo op de door opdrachtgever opgegeven bankrekening aanwezig is om het verschuldigde bedrag te kunnen incasseren.

De eerste betaling van maandelijks terugkerende betalingen vindt plaats middels bankoverschrijving. Teneinde de eerste betaling te kunnen voldoen, ontvangt opdrachtgever van FIT Dockum een e-mail met een betaalverzoek. Deze betaling dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen te worden voldaan.

De kosten zijn gebaseerd op de tarieven zoals vermeld op de website van FIT Dockum. Alle bedragen zijn inclusief BTW. Alle bedragen kunnen eenzijdig door FIT Dockum worden aangepast. Dit zal door FIT Dockum zo snel mogelijk, doch minimaal één (1) maand voorafgaand aan de eerstvolgende betaling van het aangepaste bedrag aan opdrachtgever worden medegedeeld.

Voor alle betalingen maakt FIT Dockum gebruik van software van Trainin. Alle voorwaarden zoals verstrekt door Trainin zijn van toepassing.